#stayhome Kitchen Sinks and Built-in Appliances

The website uses cookie files to provide services in accordance with the Cookie Principles. Click here to inform you about the "Personal Data Protection Law", which is designed to protect the fundamental rights and freedoms of individuals and to protect personal data.

pdpl

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metni
1. Veri Sorumlusunun Kimliği
LONGRAN MUTFAK CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş.(Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine önem veriyor ve bu itibarla sizlerden talep ettiğimiz ve bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinize ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında aşağıdaki hususları aydınlatma yükümlülüğümüzün gereği gibi yerine getirmek amacıyla bilgilerinize sunuyoruz.
2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmet ya da ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirket’imiz tarafından en iyi şekilde ürün ve hizmetlerin sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir.
Şirket olarak, kimlik ve iletişim verileriniz, müşteri bilgileriniz işyerlerimizi ziyaret etmeniz ve Şirketimiz’ in online hizmetlerini kullanmanız halinde dijital ve çerez verileriniz; amaçlarıyla sınırlı olarak Şirket’imiz tarafından işlenmektedir.
Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.
3. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla size bu hizmeti sunabilmemiz için yurt içindeki ve yurtdışındaki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv, matbaa, kart basımı, dağıtım firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü kişiler ile Şirket’in bağlı olduğu yurt içindeki ve yurtdışındaki şirketlere aktarılabilmektedir.
4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’imizin meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı olarak; otomatik veya otomatik olmayan aşağıda sayılan yöntemlerle toplanabilmektedir; 5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesi talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.
Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı [www.ukinox.com.tr] adresinde bulunan Kişisel Veri Başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak Barbaros Hayrettin Paşa mah. 1192. sk. No:14 Kat-10-109 Esenyurt/ İstanbul adresine göndererek veya 5070 sayılı elektronik imza kanunu kapsamında düzenlenen elektronik imza ile imzalanarak longranmutfak@hs02.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta gönderimi ile ya da Şirketimize daha önce bildirdiği ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden göndereceği e-mail ile gerçekleştirebilirsiniz. Şirketimiz, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimizin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Saygılarımızla,
LONGRAN MUTFAK CİHAZLARI SAN.VE TİC.A.Ş.


UKINOX KVKK BAŞVURU FORMU için tıklayınız.